maniek12803

64 teksty – auto­rem jest ma­niek12803.

Podążam w tę piep­rzoną ot­chłań ni­cości, będąc per­fek­cjo­nistą w sta­waniu się duchem.
Tak łat­wo Ci przyszło to ignorować. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 19 maja 2016, 00:09

A co jeśli bit­wa a strzępek siebie z góry jest przegrana? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 kwietnia 2014, 17:01

Niektórzy mówią to co myślą, jed­nak nie myślą, co mówią 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 kwietnia 2014, 12:10

Naj­niżej upa­da mężczyz­na kochający sercem 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 kwietnia 2014, 23:02

Projekt serca

Niedorzecznie idealna
Tak sprzecznie piękna
For­my me­go ser­ca zniosła treść
Na­gięła kształt uczucia.

Czy ro­zumiesz to wszystko?

Am­pu­tuj mój rozum
Znasz mo­je spojrzenie
Więc znajdź mo­je serce
I po­każ jak sma­kuje no­wa treść

Niepokorna
Roześmiana


Za­mie­szkaj w moim dos­ko­nale zim­nym i czys­tym sercu 

erotyk
zebrał 14 fiszek • 1 maja 2013, 18:51

.

Chciałbym po­zos­tać żywy
Na zawsze
Gdy­byś tyl­ko znała mo­je ser­ce
Oświeć mnie, bo podążam za Tobą.

Wszys­tko spa­da w dół,
A ja stoję tu sam, złamany,
Tak bar­dzo chciałbym po­zos­tać żywy
Na zaw­sze.

Roz­pa­dam się
Pusty
Idąc pros­to w dół
Zos­taw mnie, bym tu umarł.

Pochłoń mnie Aniele śmierci,
Bo nie po­zos­tało mi nic więcej,
Ból tak blis­ki spa­la mo­je serce,
Nie chce już po­zos­tać tu żywy… 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 marca 2013, 17:21

Niez­liczo­na głębia Twej duszy rodzi w moim ser­cu tęczę blasków per­listych, która kar­mi mnie tym co najlepsze. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 11 kwietnia 2012, 20:39

Spoj­rzałem w gwiaz­dy, a ich mi­got­li­wy blask spoił się z Twym uśmie­chem wy­pełniając każdą pus­tkę kom­nat me­go serca. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 28 marca 2012, 18:01

Bez­li­tośnie obezwład­niasz mnie swoim spoj­rze­niem, które na­miętnie roz­nieca mo­je prag­nienia.
Uwiel­biam tę słodką niewolę Twych oczu.
 

myśl
zebrała 92 fiszki • 15 marca 2012, 19:10

Kształtu­jesz mo­je ser­ce poezją swoich ust.. To one na­pawają mnie wrzącą w żyłach rozkoszą.

--
Dedykowane 

myśl
zebrała 93 fiszki • 12 marca 2012, 17:24

maniek12803

I am what I am .

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

maniek12803

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

19 maja 2016, 00:28Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Podążam w tę piep­rzoną [...]

18 kwietnia 2016, 17:43maniek12803 sko­men­to­wał tek­st Jeśli wie­czność jest chwilą, [...]

19 stycznia 2015, 17:36maniek12803 sko­men­to­wał tek­st Jedno mogę so­bie obiecać - [...]

6 stycznia 2015, 19:13maniek12803 sko­men­to­wał tek­st Wspomnisz...